Search Result of "การปลูกข้าว"

About 273 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแก้ไขปัญหานาหล่มเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกข้าวในพื้นที่นาหล่ม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิศราฐ์ เชาระกำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์จรัส วีรสาร, Imgดร.อตินุช แซ่จิว, Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์อบรมเทคนิคสยามคูโบต้า บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ไถจอบหมุนใช้กำลังต่ำสำหรับการปลูกข้าว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพดินสกลนคร ด้วยฟอสโฟยิปซัม เพื่อพัฒนาคุณภาพการปลูกข้าว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
12345678910...