Search Result of "การปลุก"

About 21 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้ภาษาในเพลงปลุกใจ

ผู้เขียน:Imgอัจฉราพร ใครบุตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยการพัฒนานโยบายส่งเสริมสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสายสุดา ศรีอุไร, Imgนายสุพจน์ สุขสมงาม

Img

Researcher

นาย สุพจน์ สุขสมงาม

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่สูง, การประยุกต์แบบจำลอง Multi-Agent System เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน, การประยุกต์แบบจำลอง Positive Mathematical Programming เพื่อการวิเคราะห์นโยบาย, การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการโดยใช้แบบจำลอง Linear Programming

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาสถาปัตยลักษณ์ของพืช (Plant Architecture), การศึกษาสภาพแวดล้อมแสง (Light Environment) กับการเจริญเติบโตการให้ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของพืช, การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis), การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (Research Policy and Strategies)

Resume

Img

Researcher

ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตและสรีวิทยาพืช, สรีรวิทยาด้านพืชสวน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลตกค้างและการแพร่กระจายของเอนโดซัลแฟนจากการปลุกข้าวในจังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgวิเชียร เรืองประวัติ

ประธานกรรมการ:Imgนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชวลิต ฮงประยูร*

กรรมการวิชารอง:Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์, Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว สายสุดา ศรีอุไร

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ด้านสหกรณ์

Resume

Img

งานวิจัย

โตรงการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมพริกพื้นเมือง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปลุกแคนตาลูปโดยใช้พลาสติกคลุมดิน: กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรรบุรี

ผู้เขียน:Imgจริยา ชูเอกวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตจากการปลูกข้าว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เครือมาศ สมัครการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาง จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์, การตลาดสินค้าการเกษตร, การบริหารจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการเชิงกลยุทธ์

Resume

Img

Researcher

ดร. เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช, แสงและจุลภูมิอากาศ, สถาปัตยลักษณ์พืช, การผลิตไม้ผล, สถิติและการวางแผนการทดลอง, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ และ Visual Basic

Resume

Img

Researcher

นาย เชฏฐ์ สาทรกิจ

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยลักษณ์พืช นิเวศสรีรวิทยา , การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์, การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ในระดับแปลง

Resume

Img

Researcher

ดร. ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย สมชัย ลิ่มอรุณ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช, การผลิตข้าวโพด

Resume

12