Search Result of "การปลิดช่อผล"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9. สาขาไม้ผล/ยืนต้น

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการปลิดช่อผลและGA3 ที่มีต่อคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์เพอร์เลท

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลของการใช้สารควบคุมชีวภาพของพืชและวิธีการปลิดช่อผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลของการใช้สารควบคุมชีวภาพของพืชและวิธีการปลิดช่อผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ใบประกาศเกียรติคุณระดับดี (2010)

นักวิจัย:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Doner:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย/ผลของการใช้สารควบคุมชีวภาพของพืชและวิธีการปลิดช่อผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการทรงพุ่มต้น พื้นที่รับแสงและวิธีการปลิดผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร, การวิจัย, ธุรกิจเกษตร การตลาดเกษตร, เศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

Resume

12