Search Result of "การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์"

About 16 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:ผลิตภาพสีเขียว และระบบการจัดการสำหรับอุตสาหกรรมกลึงโลหะ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท 33)

หัวเรื่อง:การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และองค์ประกอบคาร์บอนในดินเหนียวและดินร่วนปนทรายที่ปลูกสบู่ดำ

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

หัวเรื่อง:การประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนในดินของนาข้าวที่ปลูกตามแนวทางเกษตรเคมีและอินทรีย์ร่วมกับการจัดการน้ำ

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลิตภาพสีเขียว และระบบการจัดการสำหรับอุตสาหกรรมกลึงโลหะ (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสมดุลคาร์บอนและการกักเก็บคาร์บอนในดินของสบู่ดำที่ปลูกในดินเหนียวและดินร่วนปนทราย

ผู้เขียน:Imgสิริกานดา วัชราไทย

ประธานกรรมการ:Imgภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgพัฒนา อนุรักษ์พงศธร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

ศักยภาพของสบู่ดำในการจับคืบคาร์บอนสู่ดิน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นาย กมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Geotechnical Engineering

Resume

Img

Researcher

ดร. สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Alternative Vehicle Fuel and Lubrication, Combustion Processes in ICES, Pollutant Formation and Control , Automotive Engineering

Resume