Search Result of "การปรับอากาศ"

About 76 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ ของ บ. MSIG (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบปรับอากาศและทำความเย็น 2557 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์กร สมาคม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศแยกส่วน HFC-32 ที่ติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายใต้สภาวะความชื้นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกัน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอำนาจ ชะเวรัมย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบแบะสร้างท่อลมจากผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

เครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกสำหรับการปรับอากาศ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิสิต ป.เอก

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากของไหลในระบบปรับอากาศและของไหลในระบบกำจัดขยะ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Sadik Kaka?

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบอัจฉริยะสำหรับระบบปรับอากาศแบบน้ำเย็นขนาดเล็ก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำเเพงเเสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ท่อลมผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

เครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกสำหรับการปรับอากาศ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การออกแบบและสร้างชุดทดลองชนิดกงล้อลดความชื้นสำหรับระบบปรับอากาศ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
1234