Search Result of "การปรับสภาพ"

About 129 results
Img

งานวิจัย

การบำบัดสารมลพิษอินทรีย์โดยใช้อนุภาคโลหะขนาดนาโนที่ยึดติดกับวัสดุที่มีพื้นผิวปรับสภาพ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการดูดซับโลหะแคดเมียมจากเปลือกแตงโมที่ไม่ปรับสภาพและปรับสภาพด้วยกรดและเบส (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิไลลักษณ์ ขวัญยืน, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

ผลของการปรับสภาพวัชพืชน้ำต่อการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัวโดยกระบวนการหมักแบบกะ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, อาจารย์, Imgนางสาวกิตติยา ป้อมเงิน

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของกระบวนการปรับสภาพและการทำแห้งต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ทำจากกระดูกปลาแซลมอน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของการใช้วัสดุปรับสภาพดินต่อคุณภาพของดินและผลผลิตคะน้า (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567