Search Result of "การปรับปรุงพันธ์"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธ์ุอ้อยอย่างแม่นยำโดยเทคโนโลยีชีวภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img

Researcher

นาย ฐาปกรณ์ ใจสุวรรณ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรับปุงพันธุ์พืช

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธ์บุกโดยใช้สารโคลชิซีน

ผู้เขียน:Imgศิริทิพย์ โชคนำชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอมรา คัมภิรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธ์งาเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยว

ผู้เขียน:Imgกัญญา แสงสุขศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยฝ้ายปรับปรุงพันธ์จากโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายในประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์พืชโดย Conventional Method

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์

Img

ที่มา:EU-Asia Link Project

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง อัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีพืช การปรับปรุงพันธ์ุพืช ชีวโมเลกุลพืช, สารสกัดจากพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว นิลุบล สุขภาพ

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร, ปรับปรุงพันธ์พืช(พืชสวน)

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการวัชพืช , การผลิตพืช

Resume

12