Search Result of "การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล"

About 38 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

งานวิจัย

โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกวิศร์ วานิชกุล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (5)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกวิศร์ วานิชกุล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:งานวิจัยการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 1.1 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารแก่นเกษตร

หัวเรื่อง:ฮอร์ท-ดีวัน (HORT-D1) ฝรั่งเพื่อรับประทานผลสดพันธุ์ใหม่ และฮอร์ท-อาร์วัน (HORT-R1) ฝรั่งต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 1.1 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

12