Search Result of "การปรับปรุงพันธุ์สับปะรด-เฟิร์น และดอกไม้แห้ง"

About 1 results
Img

Researcher

มล. จารุพันธ์ ทองแถม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลและไม้ประดับ, สรีรวิทยาการผลิตไม้ผล ดอกไม้แห้ง , การปรับปรุงพันธุ์สับปะรด-เฟิร์น และดอกไม้แห้ง

Resume