Search Result of "การปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอรี่"

About 1 results
Img

Researcher

นาง อัมรา หล้าวงษา

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเขตหนาว กึ่งหนาว สตรอเบอรี่ เคพกูสเบอรี่ องุ่น กีวี่ พลับ , การเพิ่มผลผลิตสตรอเบอรี่, การปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอรี่

Resume