Search Result of "การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง"

About 96 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการจัดการศัตรูพืชการบริโภคและอุตสาหกรรม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการจัดการศัตรูพืช การบริโภค และอุตสาหกรรม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
12345