Search Result of "การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่ง"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งคั้นน้ำ และทับทิมเพื่อการอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgมล.จารุพันธ์ ทองแถม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และคุณภาพผลของฝรั่งชนิดรับประทานสด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:ปฏิกิริยาร่วมระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมของสารต้านอนุมูลอิสระในผลฝรั่ง

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดผล ขนาดเซลล์ และลักษณะทางกายภาพที่สำคัญของผลฝรั่ง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปฏิกิริยาร่วมระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมของสารประกอบฟีนอลิกในผลฝรั่ง

ผู้เขียน:Imgสุพรรณิกา สงวนศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์ และพันธุศาสตร์ไม้ผล, Fruit Breeding and Genetics

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ดอกไม้และผัก , สรีรวิทยาไม้ผลเขตร้อน

Resume