Search Result of "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด"

About 210 results
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ต้านทานโรคราน้ำค้างโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชบา จำปาทอง

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การใช้ตัวทดสอบในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม (1992)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chokechai Aekatasanawan,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนและข้าวโพดข้าวเหนียว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสำราญ ศรีชมพร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

12345678910...