Search Result of "การปรับปรุงผังโรงงาน"

About 11 results
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงผังโรงงานโดยการใช้แบบจําลองสถานการณ์: กรณีศึกษาโรงงานประเภทอาหารซาลาเปาติ่มซำ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจันจิรา คงชื่นใจ, อาจารย์, Imgนายธนพันธ์ คงทอง, อาจารย์, Imgดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand 2012)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงผังโรงงานสำหรับการผลิตหลอดอลูมิเนียม

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มข.

หัวเรื่อง:การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อจัดสมดุลกำลังการผลิตโดยเทคนิคการจำลองแบบปัญหาในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

Img

Researcher

ดร. ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Optimization, Logistics

Resume

Img

Researcher

ดร. สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Statistics

Resume

Img

Researcher

ดร. ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Inventory, Simulation, Supply Chain, System Management, , Noise and vibration

Resume