Search Result of "การปรับปรุงทางเดิน"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการปรับปรุงทางเดินเท้าในบริเวณสี่แยกพงษ์เพชร

ผู้เขียน:Imgสุชาติ วงศ์วรรณสรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSupaporn Kaewko Leopairojna, ImgSuwattana Thadaniti

Img

Researcher

ดร. อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Thermal-Fluid Engineering

Resume