Search Result of "การปรับตัว"

About 547 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ประชุมวิชาการโคนม เรื่อง "อุตสาหกรรมโคนมไทยในการแข่งขันในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร"

หัวเรื่อง:การศึกษาย้อนหลังถึงปัจจัยเสี่ยงของการพบอะฟลาทอกซินในอาหารโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการโคนม 2549 "อุตสาหกรรมโคนมไทยกับการแข่งขันในอนาครและการปรับตัวของเกษตรกรไทย"

หัวเรื่อง:การพัฒนามาตรฐาน GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

Img

ที่มา:การรายงานสรุปผลการวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2555 ของโครงการ การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย

หัวเรื่อง:ลาวเวียง

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบรหัสช่องสัญญาณแบบนอนไบนารี่ที่ปรับตัวได้และทนทาน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...