Search Result of "การปรับกรด"

About 13 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาวิจัยอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวเรื่อง:ผลของพอลิแซคคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียวต่อความคงตัวของเครื่องดื่มนมปรับกรด

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากพอลิแซกคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียวเป็นสารให้ความคงตัวในเครื่องดื่มนมปรับกรด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

หัวเรื่อง:การพัฒนากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์หน่อไม้เพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

Img

ที่มา:วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและน้ำขิงสกัด

Img
Img

Researcher

นาง เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นาง อุไร เผ่าสังข์ทอง

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Polysaccharides Chemistry

Resume

Img

Researcher

นางสาว วราภรณ์ ประเสริฐ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค( Instant product ), การทดสอบทางกายภาพและเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์จากแป้งหรือสตาร์ช( Product-process Development ), Extrusion Process

Resume

Img

Researcher

นางสาว งามจิตร โล่วิทูร

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปด้วยความร้อน (อาหารบรรจุกระป๋อง, ขวดแก้ว และรีทอร์ทเพาช์), กระบวนการแช่เย็นเยือกแข็งผักและผลไม้

Resume