Search Result of "การประเมินโครง"

About 10 results
Img

Researcher

นางสาว อัญชิสา ชุมผล

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว พรรณราย สุริยาวงค์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ศึกษาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาย สัมฤทธิ์ สมใจ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img

Researcher

นางสาว วิภา เสริฐสันติ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเงินและบัญชี

Resume

Img

Researcher

นาง ธีรดา รุจิกัณห

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:โครงการประเมินการส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2550 สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โครงการวิจัยย่อย: การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว สุวรรณา ปรมาพจน์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิจัยและประเมินผลการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัย , การพัฒนาหลักสูตร, การประเมินการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอน, คณิตศาสตร์, ทฤษฎีและวิธีสอนคณิตศาสตร์ , การพัมนาหลักสูตร

Resume