Search Result of "การประเมินเพื่อการเรียนรู้"

About 51 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, อาจารย์

แหล่งทุน:เงิรายได้ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

แหล่งทุน:เงืนรายได้สำนักส่งเสริมและฝีกอบรมกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยคุณภาพชมเชย (2010)

ผลงาน:การประเมินผลการเรียนรู้โครงงานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นักวิจัย: Imgนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินความต้องการจำเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเข้าใจ และการปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน:Imgสิริวรรณ อิ่มทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ตรวจสอบความเชื่อมโยงการประเมินผลการเรียนรู้ประเภทข้อสอบกับมาตราฐานการเรียนรู้

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ตรวจสอบความเชื่อมโยงในการประเมินผลการเรียนรู้ประเภทชิ้นงานกับมาตรฐานการเรียนรู้

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับ ชมเชย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2552 (2012)

นักวิจัย:Imgนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

Researcher

นาย ชูโชค ชูเจริญ

ที่ทำงาน:กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเป็นผู้ฝึกกีฬา, กิจกรรมทางกาย, นันทนาการ , กลุ่มสัมพันธ์

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การประเมินผลการเรียนรู้โครงงานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การประเมินผลการเรียนรู้โครงงานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

123