Search Result of "การประเมินศักยภาพ"

About 304 results
Img

งานวิจัย

การประเมินศักยภาพโดยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชลลดา บุราชรินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินศักยภาพโดยเครื่องมือทางการวิเคระห์เทคโนโลยี (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินศักยภาพของน้ำตาลทรายดิบเพื่อการผลิตเอทานอล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
12345678910...