Search Result of "การประเมินวัฎจักรชีวิต"

About 28 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เครื่องมือวิเคราะห์การประเมินวัฎจักรชีวิตและค่าใช้จ่ายครบวงจรของผลิตภัณฑ์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินวัฎจักรชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกธรรมดากับพลาสติกย่อยสลายได้

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การประเมินภาระทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงานและน้ำประปาในการประกอบการโรงแรม

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ฟุตพริ้นท์น้ำของพืชอาหาร อาหารสัตว์ และพลังงาน เพื่อจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 2)

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Inventory, Simulation, Supply Chain, System Management, , Noise and vibration

Resume

Img

Researcher

ดร. นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคสัตว์น้ำ , เทคโนโลยีชีวภาพ , ไวรัส , การจัดการฟาร์ม , การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Process System Engineering, Energy & Environment, Cleaner Technology, Recycle Technology

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินวัฎจักรชีวิตของโรตารี่คอมเพรสเซอร์

ผู้เขียน:Imgนงค์นุช พฤฒิชัยวิบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางกฤตยา ปิตรชาต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประเมินภาระทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงานและน้ำประปาในการประกอบการโรงแรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
12