Search Result of "การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม"

About 62 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินต่อพื้นที่เกษตรและชุมชนเกษตรกร บริเวณทุ่งรังสิต (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgผศ.ดร. ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์, Imgรศ. โรจน์ คุณเอนก, Imgรศ.ดร.วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:พื้นที่ชุ่มน้ำ , ชลธีวิทยา , นิเวศวิทยาและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ , การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

Resume

Img

Researcher

นางสาว หทัยรัตน์ สุดตา

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทรัพยากรสัตว์น้ำ

Resume

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ระนอง จังหวัดระนอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, Imgดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลา, การจำแนกชนิดลูกปลาวัยอ่อน

Resume

Img

Researcher

ดร. ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:แพลงก์ตอนวิทยา

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการจัดการของเสียโดยการประเมินวัฐจักรชีวิต

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาด้าน Water Resources Engineering และ Water Impact Studies สำหรับใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยี ประเทศพม่า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนย่านตลาดเก่าริมน้ำ กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgสุรณัฐ คุณประเสริฐ

ประธานกรรมการ:ImgThitiwoot Chisawataree

กรรมการวิชาเอก:Imgศราวุธ เปรมใจ, Imgประวุฒิ แย้มยลงาม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

1234