Search Result of "การประเมินทางประสาทสัมผัส"

About 43 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบผ้าสําหรับสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุไทย โดยใช้การประเมินทางประสาทสัมผัส (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินทางประสาทสัมผัสของประเทศไทยกับต่างประเทศบางประเทศ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินทางประสาทสัมผัสของประเทศไทยกับต่างประเทศบางประเทศ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสในการวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาของผลไม้แผ่น

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสในการวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาของผลไม้แผ่น

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมะขามผสมใยอาหาร

123