Search Result of "การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)"

About 20 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บพาราไซลีนในโรงงานผลิตพีทีเอ ประเมินความเสี่ยงและศึกษาแบบจำลองการกระจายตัวเมื่อเกิดการไหลล้นของพาราไซลีน

ผู้เขียน:Imgสุรศักดิ์ พวงเพชร

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิค What If และวิเคราะห์ผลกระทบกรณีการระเบิดของสารโทลูอีนในพื้นที่จัดเก็บแบบเปิดโล่ง

ผู้เขียน:Imgเกศินี เจริญสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำจัดโคลิฟอร์มและอีโคไลที่ดื้อยาปฏิชีวนะในระบบตะกอนเร่งที่บำบัดน้ำเสียชุมชน

ผู้เขียน:Imgนพรัตน์ พัชณีย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของสารหนูและทองแดงในดินชั้นบน และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพบริเวณจังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgบุญทิวา สิมะสุวรรณรงค์

ประธานกรรมการ:Imgตุลวิทย์ สถาปนจารุ, Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกระจายตัวของสังกะสีและปรอทในน้ำใต้ดินและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ บริเวณจังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgฐากูร มรรคทรัพย์

ประธานกรรมการ:Imgตุลวิทย์ สถาปนจารุ, Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgสุนทรี ขุนทอง

Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม

ผู้เขียน:Imgวราพงษ์ มงคลแท้

ประธานกรรมการ:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบและวิเคราะห์ความเหมาะสมระบบป้องกันอัคคีภัย: กรณีศึกษาห้องอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี (สวิตช์เกียร์)

ผู้เขียน:Imgอุเทน พรมอิ่นคำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนและการถ่ายทอดเชื้อไวรัสในผลิตภัณฑ์กุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็งถอดหัวปอกเปลือก

ผู้เขียน:Imgจิตรา บุญยงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงรถบรรทุกที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด

ผู้เขียน:Imgอิสริยา จาดทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายพิพล บุญจันต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความอุดมสมบูรณ์ของดิน-ปุ๋ย, การใช้ปุ๋ย, การวิเคราะห์ดินและพืช, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, การใช้แบบจำลองในการผลิตพืช, การวิเคราะห์ดินพืช ปุ๋ยและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ระบบผลิตพืชเพื่อความปลอดภัย, Organic agriculture, Farm waste utilization, Pesticide degradation, Waste Treatment สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบคุณภาพในการผลิตทางการเกษตร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงของเครื่องบัดกรีตะกั่วเพื่อปรับปรุงระบบให้ความร้อนสำหรับจุดวิกฤต

ผู้เขียน:Imgธัญวรัตน์ รื่นเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องเครื่องบนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

ผู้เขียน:Imgปุณณดา กนกรัตนโชติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรั่วไหลของพาราไซลีนและกรดอะเซติก: การประเมินความเสี่ยงด้วย Fault Tree Analysis และ What If และการศึกษาปัจจัยที่คาดว่ามีผลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยโปรแกรมอโลฮาและพลศาสตร์อัคคีภัย

ผู้เขียน:Imgประกิต ปุณณะวรกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการได้รับเชื้อบรูเซลลาของแพะเนื้อ และการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อโอกาสในการนำเชื้อบูรเซลลาเข้าสู่จังหวัดชัยนาทผ่านทางการนำเข้าแพะเนื้อ

ผู้เขียน:Imgวัชรพงษ์ สุดดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว ทัศนีย์ ชัยคงดี

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. อตินุช แซ่จิว

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปฐพีวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:-การติดตามและตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อม, -เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย/การปรับปรุงคุณภาพน้ำ, -เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก, -การศึกษาสารพฤกษเคมีในพืชและการสกัด

Resume