Search Result of "การประเมินความยั่งยืน"

About 32 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การประเมินความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนชุมชน

ผู้แต่ง:ImgDr.Visit Limsombunchai, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือการประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของอาคารเดิม:กรณีศึกษาอาคารมหาวิทยาลัยภาครัฐ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:2nd Thailand INWEPF (International Network for Woter and Ecosystem in Paddy Fields) Symposium

หัวเรื่อง:การประเมินความยั่งยืนของระบบการทำนาข้าว ในตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Img

Researcher

ดร. วิรงค์ จันทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:ecology

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความยั่งยืนของระบบเกษตรบนที่สูง : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgคมศักดิ์ ประยูรวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความยั่งยืนของระบบการทำนาในตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgนพดล สิงห์โต

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Life Cycle Assessment, Sustainable Consumption and Production , Trade and environment

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของระบบวนเกษตร : กรณีศึกษาเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร

ผู้เขียน:Imgสร้อยฟ้า เสริฐแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทิง มาแสง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชารอง:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การประเมินความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของระบบเกษตร 7 ระบบ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในภาคเหนือของไทย ปีเพาะปลูก 2543/44

ผู้เขียน:Imgชลชา บุญโต

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทิง มาแสง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเพื่อการพัฒนาการทำเกษตรอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำแม่สาภาคเหนือของไทยโดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, Imgนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์, Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเพื่อการพัฒนาการทำเกษตรอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำแม่สาภาคเหนือของไทยโดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทน

12