Search Result of "การประเมินความต้องการจำเป็น ปฏิรูปการศึกษารอบ 2"

About 4 results
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, Imgดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนทางคหกรรมศาสตร์ และปฐมวัย เด็กออทิสติก

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา การสอนเคมี การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียน

Resume

Img

Researcher

ดร. พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิจัยและประเมินผลการศึกษา

Resume