Search Result of "การประเมิน การเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขานันทนาการ"

About 2 results
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานันทนาการ พ.ศ.2546- 2551

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

Img

Researcher

ดร. สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอนพลศึกษา , การบริหารนันทนาการ, การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา, บาสเกตบอล, การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ , พลศึกษาสำหรับคนพิการ

Resume