Search Result of "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์"

About 68 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับสถานีบรรจุก๊าซิปิโตรเลียมเหลว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินมูลค่าเศรษฐสาสตร์เชิงพื้นที่ กรณีศึกษามูลค่าการท่องเที่ยวและนันทนาการ

1234