Search Result of "การประปานครหลวง"

About 94 results
Img

ที่มา:การประปานครหลวง

หัวเรื่อง:การประเมินหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น สำหรับหัวหน้าส่วนหรือเทียบเท่า การประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2554

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประปานครหลวง

หัวเรื่อง:หุ่นยนต์สำรวจท่อรั่วขนาด 300 มม.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประปานครหลวง

หัวเรื่อง:การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้น การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2556

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประปานครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำพิกัดตำแหน่งประตูน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยดาวเทียม GPS

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประปานครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประปานครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ EPANET เพื่อการบริหารจัดการแรงดันและควบคุมน้ำสูญเสียสำหรับระบบโครงข่ายท่อประธานของการประปานครหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประปานครหลวง

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยโครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการแก้ไขวิกฤติการณ์ด้านแหล่งน้ำดิบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสมฤทัย ทะสดวก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประปานครหลวง

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำดิบและแผนการรองรับการใช้น้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาของ กปน.ในอนาคต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประปานครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจพิกัดตำแหน่งประตูระบายอากาศ Air Release Valve (AV)จุด Test Post วัดระบบป้องกันการผุกร่อน Cathodic Protection (CP) ประตูน้ำในระบบ DMA และตำแหน่งหัวดับเพลิง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประปานครหลวง

หัวเรื่อง:การประเมินหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น สำหรับหัวหน้าส่วนหรือเทียบเท่า การประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2554

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประปานครหลวง

หัวเรื่อง:การจัดทำพิกัดตำแหน่งประตูน้ำด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS ของการประปานครหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345