Search Result of "การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน"

About 1 results
Img

Researcher

นางสาว นพิมพ์พร แสงวิเชียร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

Resume