Search Result of "การประกอบอาชีพ"

About 117 results
Img

งานวิจัย

การศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของชุมชนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในจังหวัดลพบุรี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิโรจน์ เวชชะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพของบัณฑิตวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพปี พ.ศ. 2548 (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456