Search Result of "การปฏิรูปสื่อ"

About 4 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปฎิรูปสื่อมวลชน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่, ความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่

Resume