Search Result of "การบ่มเมล็ด"

About 16 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน, สรีรวิทยาของการผลิตผัก

Resume

Img

Researcher

ดร. ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก , เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์

Resume

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกด้วยวิธี Osmopriming (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดด้วยวิธี Hydropriming ต่อคุณภาพของเมล็ดพริก (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการกระตุ้นความงอกด้วยสารเคมีต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์พริก

ผู้เขียน:Imgนิติภูมิ เจริญศรีสัมพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกด้วยวิธี Osmopriming

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกด้วยวิธี Osmopriming

Img

Researcher

ดร. วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, วิทยาศาสตร์เมล็ดพันธุ์

Resume

Img

Researcher

ดร. เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตไม้ผล, ธาตุอาหารพืช, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล

Resume