Search Result of "การบ่มมะม่วง"

About 22 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปัจจัยที่เหมาะสมในการบ่มมะม่วงมหาชนกเพื่อการค้า (2005)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบ่มมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในระดับการค้า (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบ่มมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในระดับการค้า (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบ่มมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในระดับการค้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบ่มมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในระดับการค้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่เหมาะสมในการบ่มมะม่วงมหาชนกเพื่อการค้า

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความบริบูรณ์ที่เหมาะสมในการบ่มมะม่วงน้ำดอกไม้ทะวายเบอร์ 4

Img

Researcher

นาย พิษณุ บุญศิริ

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:คอมพิวเตอร์

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิตา บุญศิริ

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นาย เจริญ ขุนพรม

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการพืชผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิธีการบ่มมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ทะวายเบอร์ 4 ที่เหมาะสมในระดับการค้า

ผู้เขียน:Imgเจริญ ขุนพรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่เหมาะสมในการบ่มมะม่วงมหาชนกเพื่อการค้า

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมระหว่างการบ่มมะม่วงน้ำดอกไม้ทะวายเบอร์ 4

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมระหว่างการบ่มมะม่วงน้ำดอกไม้ทะวายเบอร์ 4

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผลของการห่อผลต่อคุณภาพการบ่มของมะม่วงน้ำดอกไม้ (2004)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมระหว่างการบ่มมะม่วงน้ำดอกไม้ทะวายเบอร์ 4

12