Search Result of "การบ่ม"

About 180 results
Img

งานวิจัย

การบ่มเพาะนวัตกรรมการเกษตรชุมชน (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img

งานวิจัย

การบ่มกล้วยหอมด้วยแก๊สเอทิลีนที่เหมาะสม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม

แหล่งทุน:บริษัท เอกชัยดิสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

พันธุ์กล้วย ระยะเวลาบ่ม และกรรมวิธีการทำแห้ง : ผลต่อปริมาณ resistant starch อัตราการย่อยด้วยเอนไซม์ และสมบัติเคมีกายภาพ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ผ่านศูนย์บ่มเพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุบแป้งทอดจากปลาหมึกแห้งในระดับ pilot scale

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การบ่มผลทุเรียนภายใต้มาตรฐาน codex ในระดับพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ่ม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
123456789