Search Result of "การบำบัด"

About 1594 results
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดสารผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากน้ำเสียโรงพยาบาลและการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 18 ของ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งปรเทศไทย

หัวเรื่อง:รูปแบบซีรัมโปรตีนในสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วโดยวิธีเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรซิส

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:Feline aortic thromboembolism (FATE) : diagnosis and treatment

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความหลวมของข้อสะโพกกับระดับคะแนนข้อสะโพกในการประเมินข้อสะโพกหลวมในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:รายงานสัตว์ป่วย : เนื้องอกตับอ่อนในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบค่าไมโครอัลบิวมินในปัสสาวะระหว่างแมวที่เกิดกับแมวที่ไม่เกิดภาวะไตวาย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:ทันตกรรมรักษาโรคเหงือกอักเสบ ช่องปากอักเสบในแมวติดเชื้อ FeLV และ FIV

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การแก้ไขฟันหน้าหักในสุนัขด้วยเดือยฟันและวัสดุเรซิน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ยาไซโคลสปอริน เอ ในการรักษาโรคผิวหนัง จากการสูดดมโดยปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (atopic dermatitis) ในสุนัข

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ภาวะอัดแน่นในลำไส้ใหญ่ม้าไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้น้ำโอโซนกับการใช้น้ำประปาทั่วไปในการอาบน้ำสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันหน้าในสุนัขด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการใช้ยาไอเวอร์เมกตินทางการกินในสุนัขโตที่เกิดภาวะขี้เรื้อนขุมขนแบบแพร่กระจาย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:ค่าความดันโลหิตในสุนัขที่บ้านและที่โรงพยาบาลสัตว์โดยการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบใช้เครื่องตรวจจับการไหลของเลือดด้วยคลื่นเสียงสะท้อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การวัดค่าดัชนีความหลวมข้อสะโพกของสุนัขโดยใช้วิธีถ่างข้อสะโพก 2 รูปแบบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบสัดส่วนออกซิเจนในอากาศที่หายใจเข้าจากการให้ออกซิเจน 5 รูปแบบ.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ Brucella canis ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลสโดยใช้คู่ไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อ 16S rRNA ของเชื้อ Brucella canis

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเกล็ดเลือด Buccal Mucosal Bleeding Time (BMBT) และ ระยะเวลาการแข็งตัวของเลือดขณะผ่าตัดในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้น้ำโอโซนกับการใช้น้ำประปาทั่วไปในการอาบน้ำสุนัข

12345678910...