Search Result of "การบัญชีบริหาร"

About 37 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้เทคนิค KWL Plus ร่วมกับแนวคิด Flipped Classroom สำหรับนิสิตสาขาวิชาการบัญชีบริหาร ชั้นปีที่ 1 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบัญชีหนี้สินหมุนเวียนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางณัฐินี ชุติมันตพงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาง วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญชีการเงิน , หลักการบัญชีต้นทุน , การบัญชีการเงิน, หลักการบัญชีชั้นสูง , การบัญชีบริหาร , การบัญชีบริหาร คอมพิวเตอร์

Resume

Img

Researcher

นางสาว พัชนิจ เนาวพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:บัญชีต้นทุน, บัญชีระบบบริหารบัญชี

Resume

Img

Researcher

นาย สมนึก จงไพบูลย์กิจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาง ดุษณีย์ ส่องเมือง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชีการเงิน , บัญชีต้นทุน, บัญชีบริหาร , ระบบบัญชี

Resume

Img

ที่มา:กองทุนวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ทำบัญชี กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธิญาดา พิชญาศุภกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ทำบัญชี กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธิญาดา พิชญาศุภกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สมยศ วิวรรธน์อภินัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการนำเทคนิคทางการบัญชีบริหารไปใช้ในการบริหารงานของกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอาง และยาสีฟัน

ผู้เขียน:Imgสุจินต์ วงศ์ประธาน

ประธานกรรมการ:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

กรรมการวิชาเอก:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวปฏิบัติทางด้านการบัญชีบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกรอบวิเคราะห์ลักษณะการแข่งขันของอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชีบริหาร, การบัญชีการเงิน, การสอบบัญชี

Resume

Img

Researcher

นาย ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชีสหกรณ์, การบัญชีบริหาร, การจัดการการเงิน

Resume

Img

Researcher

ดร. จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชีการเงิน , การบัญชีบริหาร , การบัญชีต้นทุน , การออกแบบระบบบัญชี

Resume

12