Search Result of "การบริโภคอาหาร"

About 185 results
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริโภคอาหารไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อุปสงค์การบริโภคอาหารมังสวิรัติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำฐานข้อมูลการบริโภคอาหารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910