Search Result of "การบริโภคผัก"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผักของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้เขียน:Imgธนิกานต์ นับวันดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนฤมล ศราธพันธุ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:บริษัท ซีพีออล์ จำกัด(มหาชน)

หัวเรื่อง:ผักสดตัดแต่งพร้อมบริโภค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

ผักสดตัดแต่งพร้อมบริโภค (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ซีพีออล์ จำกัด(มหาชน)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีต่อแบบแผนการผลิตและการบริโภคผักและผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนิสิต นักศึกษา : กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เขียน:Imgเกรียงไกร วาสนจิตต์

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgSirirat SRILUENG

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วารสารวิจัยรามคำแหง

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการบริโภคผักของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-เยอรมัน) เรื่องผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีต่อแบบแผนการผลิตและการบริโภคผักและผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ปีที่ 3)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารคหเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผักของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จังหวัดนครปฐม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการจัดประสบการณ์การสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 5-Es ที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:ImgPinarpa CHONGSAWADVORAKUL

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมผู้บริโภคและอุปสงค์ในการบริโภคผักของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgรัชดา สิริภาณุพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรกฎ วิจิตรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12