Search Result of "การบริโภค"

About 1173 results
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

การเพาะเลี้ยงไข่น้ำเพื่อใช้บริโภค (2008)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การบริโภคเนื้อวัวกับภาวะโลกร้อน (2010)

ผู้แต่ง:Imgสมชัย บวรกิตติ, ImgDr.Saichol Ketsa, Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ขนม รอบๆ ตัวเด็ก บริโภคเท่าใดจึงพอดี (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

ผักสดตัดแต่งพร้อมบริโภค (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ซีพีออล์ จำกัด(มหาชน)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตแหนมพร้อมบริโภค ตลอดจนกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแหนมในชื่อ "ข้าวยำแหนมทอด" (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, Imgภครมล ยิ้มแย้ม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณวลัยพร ตอมพุดซา บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170)

Img

งานวิจัย

การประกันคุณภาพไข่ไก่เพื่อการบริโภค (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริโภคอาหารไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

ฟิล์มบริโภคได้จากมะม่วงต่อคุณภาพของมะม่วงตัดแต่ง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจานด่วนจากร้านที่มีชื่อเสียงพร้อมบริโภคบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgจุฑามาศ สื่อประสาร

แหล่งทุน:บริษัท Excel Packaging จำกัด 135 หมู่ที่ 9 ซอยกระทุ่มล้ม 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

Img
Img

งานวิจัย

การจัดการระบบการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยพร้อมบริโภค (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท เอสวีทีฟูดส์ จำกัด

12345678910...