Search Result of "การบริหารธุรกิจ"

About 14390 results
Img

ที่มา:วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

หัวเรื่อง:การประเมินมูลค่าชีวิตเชิงสถิติจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ: กรณีศึกษา จังหวัดพิจิตร

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ Usability Test ในงานตรวจสอบภายใน

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ Usability Test ในงานตรวจสอบภายใน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรพรรณ เรืองผกา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอุษณา ภัทรมนตรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:สถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย:กรณีศึกษากลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะ

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยคุณภาพชีวีติการทำงานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทองฟู ศิริวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การยอมรับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มก.

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาต่อประสิทธิผลนิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทองฟู ศิริวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยความผูกพันธ์ต่อองค์กรเพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล Employee Engagement

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มก.

หัวเรื่อง:สินค้าและบริการหรูหรา กับลักษณะความเป็นวัตถุนิยม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:ผลกระทบของระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ที่มีต่อระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตโครงการปริญญาตรีบัญชีภาคพิเศษ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษณา ภัทรมนตรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ที่มีต่อระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตโครงการปริญญาตรีบัญชีภาคพิเศษ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษณา ภัทรมนตรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มก.

หัวเรื่อง:แนวทางการจัดหาเงินทุนผ่านตลาดการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:ผลกระทบส่วนเพิ่มของโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่มีต่อมูลค่าของกิจการ: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนใน SET100

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอุษา วงศ์สอนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวปฏิบัติทางด้านการบัญชีบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกรอบวิเคราะห์ลักษณะการแข่งขันของอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Impact of CSR on Financial Performance and Employee Commitment

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้ของคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:การเลือกโครงการในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการจัดการงบประมาณ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้ของคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:การบริหารจัดการโครงการในอุตสาหกรรมรถยนตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคการสฺอนแบบ K-W-D-L ร่วมกับวิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้เทคนิค 7ส เพื่อพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาสำหรับ นิสิตที่เรียนรายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดำรงค์ ถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและการเปิดเผยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนกลุ่ม SET100 และกลุ่ม MAI

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดลกณิศ เต็งอำนวย, รองศาสตราจารย์

12345678910...