Search Result of "การบริหารจัดการน้ำ"

About 157 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการบริหารจัดการน้ำดื่มที่ไม่ได้มาตรฐาน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทรัช ยุทธวงศ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองสวนหมาก (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, Imgดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, Imgดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, อาจารย์, Imgนายประเสริฐ ล่ำภากร, Imgนายรสุ สืบสหการ, Imgนายเลอบุญ อุดมทรัพย์, Imgนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
12345678