Search Result of "การบริหารงานภาครัฐ"

About 12 results
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยประเมินผลหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6

Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยประเมินผลหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6

Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยประเมินผลหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (รุ่นที่ 6)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจริยา สุพรรณ

Img

Researcher

นางสาว ทองวาท ราชชารี

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การบริหารงานภาครัฐ

Resume

Img
Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่: ประสิทธิผลและทิศทางการพัฒนาในอนาคต

Img

Researcher

นาง เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. เกวลิน ศีลพิพัฒน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประเมินโครงการ การวิเคราะห์นโยบาย

Resume

Img

Researcher

นางสาว จริยา สุพรรณ

ที่ทำงาน:สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม

Resume

Img

Researcher

นาง นิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บริหารรัฐกิจ, ทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมองค์การ พัฒนาองค์การ การบริหารคุณภาพ ผลิตภาพในภาครัฐ

Resume