Search Result of "การบริการวิชาการ"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจพื้นที่ในภาคตะวันตกเพื่อประกอบการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการด้านการจัดการน้ำโดยชุมชน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ อุนวิจิตร, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ (2007)

นักวิจัย:Imgดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผลการศึกษาของนิสิตด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนการบริการวิชาการและการวิจัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แนวโน้มความต้องการทางการตลาดงานวิจัยและการบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การสำรวจพื้นที่ในภาคตะวันตกเพื่อประกอบการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการด้านการจัดการน้ำโดยชุมชน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้และความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อบทบาทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgวริศรา ร่มโพธิ์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgสุมิตร สุวรรณ*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

ที่มา:ภาควิชาครุศึกษา

หัวเรื่อง:การบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่สี่) : การวิจัยปรับใช้ เทคโนโลยี การบริการวิชาการ และการส่งเสริมเผยแพร่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว วริฏฐา ทองสมุทร

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

Resume

12