Search Result of "การบริการ"

About 355 results
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

(2004)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

(2004)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลที่ 1 กลุ่มที่ 6 ประเภทการบริการและอื่นๆ (2012)

ผลงาน:การรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้ประโยชน์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นักวิจัย: Imgดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวัดคุณภาพการบริการของร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมัน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนกวรรณ บัญชาดิฐ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...