Search Result of "การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ"

About 6 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับเกษตรกร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

Researcher

นาง สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ธุรกิจระหว่างประเทศ, สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ, การวางแผนทรัพยากรมนุษย์, การวางแผนอัตรากำลัง, ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

ดร. อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่ (Systemic Functional Linguistics), การสอนภาษาอังกฤษ/การเขียน-การสอนเขียนภาษาอังกฤษ, การประเมินภาษา (Language Evaluation/Appraisal) , การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis)

Resume