Search Result of "การทํา เหมืองข้อมูล"

About 37 results
Img

งานวิจัย

การทำเหมืองข้อมูลการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลสำหรับการพยากรณ์การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การทำเหมืองข้อมูลเพื่อการค้นพบความรู้โรคไข้เลือดออก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทำเหมืองข้อมูลโรคไข้เลือดออก

ผู้เขียน:Imgดารณี ฐิติประยูรวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โมเดลการวางแผนลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

ผู้เขียน:Imgปฐม พุ่มพวง

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPrasong Praneetpolgrang

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นาย จรูญศักดิ์ สวนสวรรค์

ที่ทำงาน:ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

สาขาที่สนใจ:ด้านการจัดการศึกษา สื่อการสอน

Resume

Img
Img

การประชุมวิชาการ

A Data Mining Framework for building Dengue infection disease Model

ผู้แต่ง:Imgดารณี ฐิติประยูรวงศ์, ImgPrapat Suriyaphol, ImgDr.Nuanwan Soonthornphisaj, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การสืบค้นข้อมูลระบาดวิทยาโดยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทวีชัย อวยพรกชกร, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบอัลกอริทึม 2 ขั้นตอนและการหาน้ำหนักของคุณลักษณะ

ผู้เขียน:Imgจารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การทำเหมืองข้อมูลสังเคราะห์สำหรับสุ่มสร้างปริมาณน้ำฝนรายวัน

Img

ที่มา:ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หัวเรื่อง:การประยุกต์เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลสำหรับการพยากรณ์การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา

หัวหน้าโครงการ:Imgกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
12