Search Result of "การท่องเที่ยว: อาหาร"

About 21 results
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยใช้ภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

Img

Researcher

นางสาว มุขสุดา พูลสวัสดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมผู้บริโภค, การพัฒนาคุณภาพ

Resume

Img

Researcher

นาง พัชรี ตั้งตระกูล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:คุณสมบัติและการแปรรูปข้าวและแป้ง, การควบคุมคุณภาพอาหารทางเคมี

Resume

Img

Researcher

นางสาว กรุณา วงษ์กระจ่าง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การควบคุมคุณภาพอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประเมินภาวะโภทชนาการ, โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน , การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ , โภชนาการ, วิทยาศาสตร์การอาหาร

Resume

Img

Researcher

นาย รภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวางแผนและการพัฒนาการตลาดธุรกิจในโรงแรมและการท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

นางสาว เพลินใจ ตังคณะกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Health and Nutrition

Resume

Img

Researcher

ดร. วารุณี วารัญญานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปและการถนอมอาหาร, การแปรรูปถั่วเหลือง ข้าว, การใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชมดาว สิกขะมณฑล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเมินผลการทดสอบประสาทสัมผัส การวิเคราะห์อาหาร, (Food Product Development and Sensory Evaluation)

Resume

Img

Researcher

ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยของกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว พิชญา ร่มโพธิ์ภักดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโรงแรม, การบริหารโรงแรม, อุตสาหกรรมบริการ, อาหารและการทำอาหาร, การท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การฝึกอบรม การจัดการธุรกิจอาหารไทย การประกอบอาหารไทย อาหารนานาชาติ

Resume

Img

Researcher

ดร. จิตต์โสภิณ มีระเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจบริการ , ธุรกิจโรงแรม , การตลาดธุรกิจบริการ-โรงแรม , ธุรกิจสปา

Resume

Img

Researcher

ดร. กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม , ทุนทางสังคม, เครือข่ายทางสังคม, การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม, ชุมชนออนไลน์, เศรษฐกิจชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. เกศศิณี ตระกูลทิวากร

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารเชิงพันธภาพ (Functional Food)

Resume

Img

Researcher

นางสาว พิมพ์อมร นิยมค้า, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Tourism and Hospitality Management, Architecture and Heritage Management, Cultural Landscape

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การสร้างคุณค่าอาหารไทยื้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเหนือ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

12