Search Result of "การท่องเที่ยวไทย"

About 48 results
Img
Img

ที่มา:วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

หัวเรื่อง:แนวคิดธุรกิจ การลงทุนและผลตอบแทน ของผู้ประกอบการให้บริการที่พักด้วยบ้านดิน เขตพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Img

ที่มา:วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาการรับรู้สภาพภูมิทัศน์ของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Img
Img

งานวิจัย

ปฏิสัมพันธ์ของภาคการท่องเที่ยวไทย: อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ชุดโครงการการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมพูนุช จิตติถาวร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยกับภาวะเศรษฐกิจ (2020)

ผู้แต่ง:ImgDr.Bundit Chaivichayachat, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค, ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต, การท่องเที่ยว, การประยุกต์ใช้แบบจำลองเศรษฐมิติ

Resume

123