Search Result of "การท่องเที่ยวโดยชุมชน"

About 58 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวทางสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสกลนคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Img
123